Statuten

Afdrukken

Naam en zetel
Artikel 1.
Naam De vereniging is genaamd: vereniging Marine Onderofficieren Club (MOOC). Zij is gevestigd te Den Helder.

Artikel 2. Doel Het doel van de vereniging is het bevorderen van contacten binnen en buiten de vereniging en krijgsmacht alsmede bij buitenlandse krijgsmachten en de presentatie van het Onderofficierenkorps in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door hiervoor, langs wettige weg, optimale voorwaarden te verzorgen middels het houden van vergaderingen en het verzorgen van evenementen die voor het bereiken van dit doel bevorderlijk kunnen zijn. De vereniging beoogt niet het maken van winst anders dan voor het doel van de vereniging.

Artikel 3. Duur De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4. Lidmaatschap De vereniging heeft leden, ereleden en leden van verdienste. Het lidmaatschap is beperkt tot natuurlijke personen.

Artikel 5. Leden

 1. Leden zijn alle actieve en post-actieve onderofficieren der Koninklijke Marine en officieren ex schepeling.
 2. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.

Artikel 6. Ereleden

 1. Ereleden kunnen zijn, buiten de vereniging bestaande personen die zich als zodanig voor de vereniging zeer verdienstelijk hebben gemaakt.
 2. Zij worden voorgedragen door het bestuur. Het erelidmaatschap wordt toegekend door de Algemene Vergadering die hiervoor met een meerderheid van de ter vergadering uit te brengen geldige stemmen besluit.

Artikel 7. Leden van Verdienste Leden van verdienste zijn leden die zich op bijzonder verdienstelijke wijze hebben onderscheiden. Zij worden voorgedragen door het bestuur dan wel op schriftelijke voordracht van tenminste tien stemgerechtigde leden, door tussenkomst van het bestuur. De toekenning dient in een Algemene Vergadering met een meerderheid van stemmen te worden besloten.

Artikel 8. Beëindigen lidmaatschap Het lidmaatschap eindigt door:

 1. Het verlaten van de Koninklijke Marine anders dan om reden van het bereiken van de leeftijd ontslag militairen, regelingen tot vervroegde uittreding of afkeuring om medische redenen.
 2. De dood van het lid.
 3. Schriftelijke opzegging namens de vereniging door het bestuur, in geval dat een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, die deze statuten voor het lidmaatschap stelt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 4. 4. Ontzetting.
  a. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt binnen of buiten de vereniging.
  b. De ontzetting geschiedt door het bestuur. Van een besluit tot ontzetting of opzegging wordt betrokkene ten spoedigste schriftelijk op de hoogte gesteld met opgave van redenen. De betrokkene kan tegen dit besluit in beroep gaan bij de Algemene Vergadering binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving.
  c. Gedurende de beroepstermijn en de afhandeling van het beroep is het lid geschorst.

Artikel 9. Toegang Behoudens het gestelde in artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement hebben toegang tot de sociëteit:

 1. In voorgaande artikelen genoemde leden.
 2. Hun partners.
 3. De partner van een overleden lid.
 4. Militairen van andere krijgsmachtdelen en militairen van buitenlandse mogendheden welke aan de in artikel 5 genoemde criteria voldoen.
 5. Burgerambtenaren in dienst bij het Marine Beveiligings Korps vanaf de rang van sergeant.
 6. Burgerambtenaren in dienst bij het Korps Marine Brandweer vanaf de rang van bevelvoerder bijzondere eenheid.
 7. Personen genoemd in de leden 2 t/m 6 van dit artikel hebben geen stemrecht en zijn zonder uitnodiging van het bestuur niet gerechtigd tot het bijwonen van de Algemene Vergadering.

Artikel 10. Bestuur

 1. Het bestuur wordt op de Algemene Vergadering gekozen door en uit stemgerechtigde leden en zal uit drie en ten hoogste vijf leden bestaan.
  a. De voorzitter wordt door de Algemene Vergadering in functie gekozen. De overige bestuursfuncties zullen door de bestuursleden onderling worden verdeeld.
  b. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur waarbij de secretaris tevens de functie van vice-voorzitter bekleedt.
  c. De leden van het dagelijks bestuur dienen bij aanvang van hun functie nog ten minste één jaar actief dienende onderofficieren te zijn waarna zij tot drie jaar na hun leeftijdsontslag militairen deze functie kunnen blijven vervullen.
  d. De functies van tweede secretaris en tweede penningmeester kunnen worden vervuld door actieve dan wel postactieve militairen komende uit het bestand van onderofficieren der Koninklijke Marine.
  e. Het bestuur kan ten behoeve van een beoogde functieoverdracht besluiten tijdelijk een aspirant-bestuurslid toe te voegen aan het bestuur. Hiervan zal mededeling worden gedaan in het verenigingsorgaan.
 2. Met in acht neming van het gestelde in lid 4 worden de bestuursleden gekozen voor een periode van 4 jaar en zijn te allen tijde terstond herkiesbaar.
 3. Elk bestuurslid kan door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing welke niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn.
 4. Het individuele lidmaatschap van het bestuur eindigt door een schriftelijke kennisgeving van aftreden aan het bestuur met in acht neming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 11. Vertegenwoordiging

 1. Het bestuur is, behoudens de beperkingen ingevolge deze statuten, belast met het besturen en de algemene leiding van de Vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de penningmeester.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan anderen om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 12. Taken

 1. Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke invulling van de hem opgedragen taak.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
 3. De taak van het bestuur ligt in de eerste plaats in het bij voortduring nastreven van het in artikel 2 van deze statuten genoemd doel in de ruimste zin des woords.
 4. Het bestuur draagt er zorg voor dat de vereniging ten behoeve van haar leden een gebouw of een deel van een gebouw als sociëteit exploiteert.
 5. Het bestuur is, na goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot een zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt welke een bedrag vastgesteld door de Algemene vergadering niet te boven gaat.
 6. Het bestuur moedigt aan en steunt waar verantwoord het in verenigingsverband en binnen de doelstelling van de vereniging vormen van onderafdelingen. Het Huishoudelijk Reglement regelt de verdere voorwaarden daartoe.

Artikel 13. Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit opbrengsten uit eigen bezittingen, exploitatie, legaten, erfstelling en ander baten. Erfenissen zullen niet anders worden aanvaard dan onder voorrecht van boedelbeschrijving. Het financiële boekjaar der vereniging loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Artikel 14. Kredieten

Voor het opnemen van kredieten groter dan € 10.000, is de toestemming nodig van de Algemene Vergadering. Hiertoe zijn de handtekeningen van de voorzitter en penningmeester vereist en een gewaarmerkt uittreksel van de notulen van de Algemene Vergadering waarbij tot het opnemen van krediet of lening werd besloten.

Artikel 15. Kascontrole

 1. De Algemene Vergadering benoemt een kascontrolecommissie bestaande uit drie stemgerechtigde leden.
 2. Zij worden gekozen voor drie jaar en treden af volgens rooster conform het gestelde in het Huishoudelijk Reglement. De kascontrolecommissie controleert de boeken en financiën indien zij dit nodig acht.
 3. Zo spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar en afsluiting van de boeken houdt zij een controle.
 4. De kascontrolecommissie brengt verslag uit aan de Algemene Vergadering en adviseert de leden over het al dan niet verlenen van décharge aan het bestuur van het beheer van de geldmiddelen van de vereniging.

Artikel 16. Stemrecht

 1. Alle leden die niet geschorst zijn en leden van verdienste hebben toegang tot de Algemene Vergadering en hebben daar één stem.
 2. Een lid kan in een vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen. De volmacht voor de vertegenwoordiging dient schriftelijk te worden verleend. De volmacht dient op naam van de volmachtnemer te zijn gesteld en te zijn ondertekend door de volmachtgever.
 3. De wijze van besluitvorming, met uitzondering van het gestelde in artikel 19 van de statuten, is geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 17. Algemene Vergadering

Het bestuur belegt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Vergadering. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de verrichtingen van de vereniging over het afgelopen jaar, doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid en geeft een uiteenzetting van het toekomstig, door het bestuur voorgestane te voeren beleid. De Algemene Vergadering beoordeelt het gevoerde en te voeren beleid en kiest, indien nodig, nieuwe bestuursleden en/of leden voor de kascontrolecommissie.

Artikel 18. Buitengewone Algemene Vergadering

Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen worden uitgeschreven zo vaak als het bestuur dit nodig oordeelt. Wanneer tien stemgerechtigde leden een door hen ondertekend schriftelijk verzoek richten tot het bestuur om een Buitengewone Algemene Vergadering uit te schrijven, is het bestuur verplicht deze vergadering, binnen 10 weken na ontvangst van genoemd verzoek, te beleggen.

Artikel 19. Statutenwijziging

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de Algemene Vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de Algemene Vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statutenwijziging, zoals deze na deze wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingsregister.

Artikel 20. Ontbinding en vereffening

 1. Het bepaalde in artikel 19 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De Algemene Vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen in de statuten zoveel mogelijk van kracht.
 5. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd "in liquidatie".
 6. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezig zijn.
 7. De vereffenaar(s) doet (doen) van de beëindiging opgave aan het handelsregister van de Kamer van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven.
 8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten twintig jaar worden bewaard na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 21. Huishoudelijk Reglement

 1. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 22. Slotbepalingen In alle gevallen waarin deze statuten of het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur. Laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Vergadering van 14 april 2004 en gepasseerd bij notariële akte.

Maandbuffet

Maandbuffet

Maandbuffet

08-11-2020

Lees meer...

Sinterklaasfeest

Sinterklaasfeest

Sinterklaasfeest

02-12-2020

Lees meer...

Maandbuffet

Maandbuffet

Maandbuffet

13-12-2020

Lees meer...

© 2013 web-works| Naar menu